Usługi elektrotechniczne

Usługi elektrotechniczne obejmujące urządzenia, instalacje i sieci w zakresie:
– Budowy i montażu
– Eksploatacji, napraw i konserwacji
– Prac kontrolno-pomiarowych
– Doradztwa technicznego

Specjalizacja: Eksploatacja stacji transformatorowych, rozdzielni wysokiego i średniego napięcia.

 

Fotowoltaika

Obsługa systemów autonomicznych w zakresie:

– Budowy i montażu
– Eksploatacji, napraw i konserwacji
– Prac kontrolno-pomiarowych
– Doradztwa technicznego

 

 

Deklaracje zgodności

Minimalne wymagania bhp–dyrektywa 2009/104/WE maszyn, urządzeń i innego sprzętu elektrycznego:
– Ocena zgodności z minimalnymi wymaganiami
– Dostosowanie do wymagań minimalnych